Centrum Archiwistyki Społecznej

Deklaracja dostępności

Centrum Archiwistyki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Archiwistyki Społecznej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Konopka, kontakt@cas.archiwa.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 294 11 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja biura Centrum Archiwistyki Społecznej

Siedziba Centrum Archiwistyki Społecznej znajduje się na 7 piętrze biurowca przy ul. Tadeusza Rejtana 17 lok. 25/26/27.

Komunikacja publiczna

Do Centrum Archiwistyki Społecznej można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najlepiej dojechać osobiście, ponieważ przed budynkiem znajduje się parking z miejscem wydzielonym dla osób ze szczególnymi potrzebami (wymagane jest wcześniejsze zarezerwowanie miejsca postojowego).

W odległości ok. 400m na ulicy Rakowieckiej znajduję się przystanek autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego “Rakowiecka 03”, który obsługuje linie autobusowe: 119, 130, 167, 168 (stan na 25.08.2020).

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia do budynku

Do siedziby Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi jedno wejście, które jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi nie są sterowane automatycznie, ale na parterze znajduje się recepcja dla całego budynku z osobą, która zawsze pomoże w otwarciu drzwi wejściowych. Lada recepcji nie jest obniżona.

Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk, za pomocą którego można wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku.

W budynku po lewej stronie za recepcją znajdują się 2 windy, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi do windy mają 90cm szerokości. Windy są wyposażone w barierki i lustra.

Na parterze przy windach znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe do toalety mają 95cm szerokości.

Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać.

Prosimy, aby osoba ze szczególnymi potrzebami, która planuje odwiedzić Centrum Archiwistyki Społecznej, zgłosiła przed umówioną wizytą, że potrzebuje asysty pod nr telefonu 22 294 11 00.

Centrum Archiwistyki Społecznej nie dysponuje pętlą indukcyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy.

do góry